Ce trebuie sa stim despre REVISAL

Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 reglementează și stabilește metodologia de înființare, completare și transmitere a Registrului General de Evidență a Salariaților – REVISAL –  aplicație informatică, pusă la dispoziția angajatorilor de către Inspecția Muncii și care poate fi descărcată gratuit accesând site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/-/revisal-v604.

Astfel, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul sau domiciliul, un registru general de evidenţă a salariaţilor și poate gestiona simultan, în mod independent, mai multe registre electronice.

Registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite on-line către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul (ITM), cu mențiunea că odată cu încheierea primului contract de muncă, angajatorul va trebui să se deplaseze la sediul ITM pentru a se înregistra în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei de acces pe portalul REGES https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Obținerea  numelui de utilizator şi a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

 1. solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei (model);
 2. împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
 3. copie a certificatului de înmatriculare al societății;
 4. copie a actului de identitate al persoanei împuternicite;
 5. registrul cu datele primului angajat, pe stick USB.

Completarea și transmiterea registrului către ITM se face respectând următoarele termene:

 • cel târziu în ziua anterioară începerii activității pentru fiecare angajat nou, în ordinea angajării;
 • cel târziu în ziua anterioară datei de începere/ încetare a detașării salariatului, inclusiv pe teritoriul altui stat, inclusiv pentru orice modificare survenită cu privire la perioada de detașare;
 • cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/ datei încetării suspendării contractului de muncă, cu excepția situației absențelor nemotivate, când transmiterea se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
 • cel târziu în ziua anterioară producerii următoarelor modificări la contractul de muncă: funcția, tipul și/sau durata contractului de muncă, durata timpului de muncă și repartizarea acestuia;
 • cel târziu la data încetării contractului de muncă sau la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat încetarea;
 • în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției unor modificări cu privire la datele de identificare ale angajatorului și/sau ale angajaților;
 • în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv a preluării prin transfer;
 • în termen de 20 zile lucrătoare modificările privitoare la salariul de bază brut, îndemnizații, sporuri și/sau alte adaosuri prevăzute în contractul de muncă.

De reținut că asupra erorilor efectuate în completarea registrului se poate interveni prin corecții la data la care angajatorul a luat la cunoștință de acestea.

De asemenea trebuie menționat că angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii, având obligația de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul sau domiciliul despre încheierea respectivelor contracte, precum și datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări servicii.